3.000 “phiền não” ẩn giấu trong mái tóc

Sức khỏe 24/08/18, 13:24
Thật ra tóc có thể cảnh báo cho chúng ta biết tình trạng về sức khỏe của mình. Nếu bạn có những triệu chứng như rụng tóc, tóc bạc, tóc yếu hay tóc không đen bóng, v.v... thì có khả năng thận hoặc gan của ...